JURÍDIC

JURÍDIC            

Treballem i disposem de professionals dels serveis jurídics qualificats per a proporcionar assessorament en les àrees en que en son especialistes. 
Professionals qualificats i experimentats per oferir el seu assessorament aportant solucions concretes i individualitzades. Els nostres juristes, en la seva especialitat ,i en suport dels interessos del client, donen servei en la mediació, negociació i defensa del assumptes encomanats. 

DRET LABORAL:
-Consultoria permanent, tant verbal com escrita, sobre qualsevol assumpte derivat de les relacions laborals de l’empresa.
-Confecció d’escrits disciplinaris, instrucció i resolució de expedients contradictoris i formalització d’altres escrits tals com permisos, excedències, acomiadaments, etc.
-Estudi de plantilla i situació social a la empresa.
-Assistència a reunions al centre de treball a requeriment del client en qualitat d’assessor, amb directius, representants dels treballadors o sindicats.
-Estudi i assessorament en conflictes col·lectius, expedients de regulació de ocupació, vagues i tancaments d’empresa, etc.
-Assistència a l’empresa amb caràcter permanent davant dels organismes de l’administració pública.
-Estudi i formulació de recursos davant dels tribunals de la Jurisdicció Social i Contenciosa-Administrativa.

DRET SOCIETARI: 
-Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils. 
-Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general. 
-Ampliacions i reduccions de capital. 
-Nomenament i cessament d'administradors. 
-Atorgament i revocació de poders. 
-Adaptacions i modificacions d'Estatuts Socials. 
-Redacció d'Acta de Junta de Socis i Consell d'Administració. 
-Transmissions d'empreses. 
-Operacions complexes d’absorció i compra d’empreses

DRET MERCANTIL I FINANCER:
-Immobles: Compravenda, permutes, segregacions, agrupacions, declaracions d'obra nova, divisions de propietat horitzontal, etc.
-Contractes d'Arrendaments de locals de negoci i habitatges.
-Contractes de Préstec i de Compte en Participació. 
-Contractes d'Agència, de Distribució. 
-Contractes d'Obra. 
-Contractes Mercantils en general. 
-Contractes Civils en general.
-Assistència en la negociació i formalització de hipoteques. Reunificació de deute.
-Préstecs personals.
-Embargs.
-Dació en pagament i negociacions bancàries.
-Clàusules Sòl i despeses de constitució de hipoteca.

SERVEIS JURÍDICS EN GENERAL:
-Representació i/o assistència lletrada en procediments en la Jurisdicció Contenciosa-administrativa, per a la defensa i tutela dels drets dels ciutadans, empreses i altres organitzacions davant determinades disposicions, així com front actuacions o negligències de la Administració. 
-Representació i/o assistència lletrada en procediments en la Jurisdicció Civil (reclamacions de quantitat, desnonaments, indemnitzacions derivades de sinistres emparats per assegurances, indemnitzacions per danys i perjudicis derivats de negligència mèdica etc.)
-Assessorament i/o consultoria especialitzada en la Protecció de Dades i Seguretat de la Informació. Desenvolupament del projecte per adequar a les empreses el nou reglament de Protecció de Dades vigent des del 25 de maig de 2018.

Share by: