FISCAL COMPTABLE

FISCAL
COMPTABLE

Oferim un assessorament fiscal i comptable de qualitat, adaptat a la legalitat vigent i a les constants actualitzacions de la mateixa. Compromís i implicació en una gestió que permeti tant a la petita i mitjana empresa, com al treballador autònom, centrar-se en gestionar i donar impuls al seu negoci. La dedicació necessària per a proporcionar una assistència que incrementi el valor de la seva empresa, oferint seguretat i tranquilitat amb els serveis realitzats, que poden cobrir les àrees de:


- elaboració i presentació de Declaracions Censals
- elaboració i presentació de la Declaració Anual d’operacions amb tercers
- alta NIF societat
- tramitació de pagaments fraccionats empresaris i professionals
- càlcul de mòduls
- confecció i presentació de declaracions periòdiques i resum anual de retencions capital mobiliàri.
- preparació i presentació de I.V.A.
- confecció i presentació de Declaració operacions intracomunitàries
- elaboració i presentació de l’impost Sobre Societats
- estudi declaració anual de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Patrimoni
- confecció i presentació declaració estadísitica de comerç intracomunitàri (INTRAESTAT)
- presentació d’alta, baixa i modificacions de dades de l’impost d’activitats econòmiques d’empresaris i profes
sionals
- tramitació i liquidació de l’impost sobre Succecions i Donacions
- elaboració i presentació de recursos davant l’Administració.
- assistència a les inspeccions i requeriments fiscals
- preparació i presentació d’ajornaments i pagaments d’impostos.
Share by: